DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Konverzija mjernih jedinica


1. Pretvorba energije prirodnog plina iz kWh u MJ

Snaga, prema definiciji, predstavlja rad tj. utrošenu energiju u jedinici vremena
 

 Gledano sa strane mjernih jedinica
 
1 W = 1 J/s
1 kW = 1000 W = 1000 J/s
1 kWs = 1000 J
 
Ako uzmemo u obzir da 1 h = 3600 s (60 min ∙ 60 s), tj. 1 s = 1/3600 h, slijedi da je
 
1 kWh / 3600 = 1000 J
1 kWh = 1000 ∙ 3600 J
1 kWh = 3600000 J
 
S obzirom da je 1 MJ = 1000000 J = 106 J, slijedi da je
 
 


2. Pretvorba volumena prirodnog plina iz Sm3 u kWh

Fizikalna svojstva prirodnog plina ovise o tlaku, temperaturi i gustoći plina. Za prirodni plin vrijedi jednadžba stanja za idealne plinove:
 p - tlak plina (Pa), 1 Pa = 1 N/m2, 1bar = 10000 Pa = 105 Pa
V- volumen plina (m3)
m – masa plina (kg)
R – individualna plinska konstanta plina ili mješavine plinova (J/kgK)
T – temperatura plina (K), ϑ - temperatura plin (°C), ϑ (°C) = T (K) – 273,15
 
 
Pojam „Standardni metar kubni“ (Sm3) predstavlja 1 m3 nekog plina pri standardnom tlaku od 101305 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15 K (15 °C). Za potrebe izračuna volumena prirodnog plina radi obračuna i određivanja energetske vrijednosti plina, koriste se standardni uvjeti tlaka i temperature plina.
Prirodni plin je po svom sastavu mješavina plinova metana, etana, propan, butana, dušika, ugljičnog dioksida, sumporovodika i ostalih plinova. Veći dio čini metan (CH4), približno 93% masenog udjela. Između ostalog, prirodni plin sadrži i vodu (H2O) koja je prema svom kemijskom sastavu nepovoljna za izgaranje prirodnog plina i njegovu konačnu energetsku vrijednost. Stoga su i uvedena dva fizikalna pojma koja karakteriziraju energetsku vrijednost prirodnog plina sa i bez vodene pare, a to su
 
Hd - donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina (MJ/Sm3) i
Hg - gornja ogrjevna vrijednost prirodnog plina (MJ/Sm3)
 
Prema definiciji Donja ogrjevna vrijednost (Hd) predstavlja toplinu oslobođenu u procesu izgaranja prirodnog plina, bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare. Gornja ogrjevna vrijednost (Hg) predstavlja toplinu oslobođenu pri izgaranju prirodnog plina, nakon čega se dodatno iskorištava toplina kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova što u konačnici predstavlja najveću moguću energiju koja se može dobiti izgaranjem plina.
 
Kod mjerenja energetske vrijednosti prirodnog plina u slučaju opskrbe ovim energentom kao referentna vrijednost  koristi se donja ogrjevna vrijednost plina (Hd). Državna tvrtka Plinacro d.o.o. kao operator transportnog sustava u RH (OTS) ima zakonsku obvezu mjerenja energetske vrijednosti plina na transportnom sustavu što se u slučaju distributivnog područja Gradske plinare Zagreb d.o.o. (ODS) vrši na 3 mjesta: MRS Zabok (plin koji se uvozi iz smjera Slovenije sa interconnectora Rogatec), MRS Zagreb zapad (plin iz smjera Jadrana i iz smjera Slovenije) i MRS Zagreb istok (plin iz plinskih polja u istočnoj Hrvatskoj i uvozni plin iz smjera Mađarske sa interconnectora Donji Miholjac). Prirodni plin iz svih izvora miješa su u cijevima transportnog sustava. OTS regulacijom protoka i tlakova u transportnom sustavu utječe na količinu prirodnog plina iz pojedinog smjera, a na taj način i na konačnu energetsku vrijednost plina na mjernim točkama.
 
Za preračunavanje utrošenog volumena prirodnog plina za neko obračunsko razdoblje iz Sm3 u kWh, koriste se slijedeće formule
 
 


V (Sm3) – volumen (količina) isporučenog prirodnog plina za obračunsko razdoblje utvrđen očitanjem mjernog uređaja (plinomjera)
Hds (MJ/Sm3) – srednja, izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog prirodnog plina za određeno obračunsko razdoblje
E (kWh) - energija isporučene količine prirodnog plina za obračunsko razdoblje

3. Pretvorba volumena prirodnog plina iz Sm3 u kg

Stlačeni prirodni plin (SPP ili eng. CNG – compressed natural gas) prodaje se u kilogramima (kn/kg). Gustoća prirodnog plina mjeri se u kg/Sm3. Sukladno mjerenjima i mjesečnim izvještajima o kvaliteti i sadržaju prirodnog plina koje opskrbljivačima za svako obračunsko razdoblje dostavlja ODS preko OTS-a, dobivaju se i informacije o vrijednosti gustoće plina koja približno iznosi 0,707 kg/Sm3. Formula za preračunavanje standardnog metra kubnog (Sm3) u kilograme (kg) glasi