DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Pravila privatnosti

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/49EZ.
Pravila privatnosti primjenjuju se na sve osobne podatke krajnjih kupaca koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
 

 1. Voditelj obrade osobnih podataka
  Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
  Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
  OIB: 74364571096 
  e-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
  web: www.gpz-opskrba.hr
   
 2. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka
Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Kontakt podaci:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
 
 1. Svrha prikupljanja podataka
Podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu: ugovaranja opskrbe plinom i javne usluge opskrbe plinom, identifikacije postojećih krajnjih kupaca (upiti i reklamacije), izvršavanja zahtjeva kupaca (mogućnost obročne otplate, povrata uplaćenih sredstava/ preknjižavanje sredstava, ponovna uspostava opskrbe plinom) te omogućavanja korištenja aplikacije MojRačun.
 
 1. Zakonitost obrade podataka
Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem članka 6. stavak 1. točka (a) (b) (c) i (f) Opće Uredbe o zaštitu podataka (dalje: Uredba).
Poslujemo na temelju Zakonu o tržištu plina, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Općih uvjeta opskrbe plinom i pripadajućih podzakonski akata te drugih relevantnih zakonskih okvira koji propisuju djelatnost opskrbe plinom kao i propisima koji su predmet specifikacije opće razine poslovanja.
 1. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo
  • Postupak ugovaranja opskrbe plinom: ime i prezime, OIB krajnjeg kupca i/ili ovlaštenih predstavnika krajnjih kupaca u nekretnini, adresa i broj obračunskog mjernog mjesta, serijski broj plinomjera, adresa e-pošte, broj telefona/mobitela, dodatna adresa za slanje računa i obavijesti krajnjeg kupca.
  • Identifikacija postojećih krajnjih kupaca (za upite i reklamacije): šifra kupca, broj  obračunskog mjernog mjesta, serijski broj plinomjera, adresa e-pošte krajnjeg kupca.
  • Postupanje po zahtjevu/ molbi krajnjeg kupca (obročna otplata, povrat sredstava, preknjižavanje sredstava, ponovna uspostava opskrbe plinom): ime i prezime, OIB krajnjeg kupca i/ili ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca u zgradi/ nekretnini, broj telefona/ mobitela, adresa e-pošte, broj i adresa obračunskog mjernog mjesta, IBAN kupaca (u slučaju povrata uplaćenih sredstava.
  • Aplikacija „MojRačun“: ime i prezime, OIB krajnjeg kupca, adresa i broj obračunskog mjernog mjesta, adresa e-pošte, broj plinomjera.
 
 1. Razdoblje pohrane
Vašim podacima raspolažemo dok traje ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju kad je pokrenut postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja ili ako postoji mogućnost vođenja drugih pravnih postupaka u vezi s pravima i obvezama iz ugovornog odnosa. Također, ako podnesete prigovor na izvršenu uslugu, Vaše podatke čuvamo do dovršetka postupka po prigovoru, sve u skladu s važećim propisima. Podaci koji se obrađuju temeljem Vaše korisničke privole biti će pohranjeni sve dok takvu privolu ne povučete i zatražite brisanje.
 
 1. Kategorije primatelja podataka
U okviru poslovanja te provođenja poslovnih procesa i aktivnosti koje se odnose na pružanje usluge opskrbe plinom Vaše podatke možemo proslijediti:
 1. Organizacijskim jedinicama voditelja obrade,
 2. Nadležnom operatoru distribucijskog sustava,
 3. Nadležnim državnim tijelima, Financijskoj agenciji, u svrhu izvršavanja usluge SEPA izravnog terećenja, a na temelju važećih zakonskih i podzakonskih propisa,
 4. Vanjskim suradnicima u sklopu izvršavanja usluge opskrbe plinom (pružanje usluge dostave računa, obavijesti i opomena na adresu krajnjeg kupca),
 5. Odvjetničkim uredima i odvjetnicima (podatke prosljeđujemo samo u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza krajnjeg kupca, u odgovarajućem opsegu, sukladno Uredbi),
 6. Nadležnim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno radi sprječavanja, otkrivanja ili progona kaznenih dijela i prijevare).
 
 1. Sigurnost obrade
U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite. Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.
Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenim zaposlenicima u poslovne svrhe koji se obvezuju na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem odgovarajuće Izjave o povjerljivosti.
 
 1. Prava ispitanika
Prilikom obrade osobnih podataka ispitanicima priznajemo sva prava sukladno važećim odredba Uredbe, i to:
 1. Pravo na pristup
U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti uvid u te podatke i informacije o obradi koje uključuju: pravo pristupa osobnim podacima i pravo na informaciju o svrhama obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkrivani te predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju direktno od krajnjeg kupca isti ima pravo od voditelja obrade dobiti informaciju o njegovom izvoru.
 1. Pravo na ispravak
Kako bi ažurno vodili evidenciju kupca, molimo da nas bez odgađanja obavijestite o izmjenama ili nepravilnosti Vaših osobnih podataka.
 
 1. Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo Vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.
 
 1. Pravo na ograničenje obrade
 Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka možete zatražiti u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost osobnih podataka (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka),
 • ako je po Vašem mišljenju, obrada nezakonita i protivite se brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe Vaših osobnih podataka,
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vama još potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor na obradu temeljem izrade profila
 
 1. Pravo na prigovor
Prigovor u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti i na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo. Pregledat ćemo i procijeniti Vaš prigovor te Vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.
Sve prigovore obrađujemo u roku od 15 dana od dana primitka. Ako u roku od 15 dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo Vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 30 dana od primitka prigovora).
 
 1. Povlačenje privole
Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući u svako doba. Povlačenjem privole Vaši podaci se više neće koristiti u svrhu za koju ste prvotno dali privolu. Također Vas obavještavamo da naknadno povlačenje privole ne utječe na obradu podataka izvršenu prije samog povlačenja privole. Povlačenje privole u cijelosti je besplatno i zahtjev za povlačenje iste nije potrebno obrazložiti.
 1.  Posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke
Vaši osobni podaci su nam potrebni za  pružanje naših usluga.
Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti ispuniti Vaše zahtjeve odnosno izvršiti svoje obveze iz ugovora o korištenju naših usluga.
Molimo Vas da posebno obratite pozornost da ako zbog uskraćivanja potrebnih osobnih podataka kako je to naznačeno u predugovornim obrascima ne budemo u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o korištenju naših usluga, ne možemo niti snositi odgovornost za neispunjenje ugovorne obveze s naše strane.
 
 1.   Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).
 
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja na mail:  gpzo.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
 

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
HPB HR1523900011198031954
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
 • direktor 
 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096