DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka.
Kontakt podaci:
e-mail: GPZO.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
tel: 01/6437-425

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
HPB HR1523900011198031954
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096