DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Osoba za komunikaciju i kontakte sa predsjednicima vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti

Osoba imenovana za komunikaciju i kontakte sa predsjednicima vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti u ime društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. je TOMISLAV KELIĆ.

Kontakt podaci:
e-mail: tomislav.kelic@gpz-opskrba.hr
tel: 01/6437-416

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Nova hrvatska banka d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096