DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., direktor Društva Igor Pirija, dipl.oec., dana 09.10.2017g. donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka br. 280/2017-08.

Ovom odlukom imenuje se TOMISLAV KELIĆ, na radnom mjestu Voditelj Ureda Uprave Društva, službenikom za zaštitu osobnih podataka u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba d.o.o.


Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:
  • Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • Upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • Upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • Brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • Omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštito osobnih podataka i
  • Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Kontakt podaci:
e-mail: tomislav.kelic@gpz-opskrba.hr
tel: 01/6437-416

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Nova hrvatska banka d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096